دستگاه پرداختكاری بتن

کف ساب

کف ساب
کد سفارش: 378461
مدل : LE 12-3 100 WET, PRCD
قطر دیسک برش و سنگ زنی: میلی متر 115
سرعت چرخش : 1200-3700 RPM
توان: وات 1150
وزن: کیلوگرم 2.4

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 355674
مدل : LDC 1709 FR, Turbo-Jet kit/td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 125 میلی متر
سرعت چرخش : 10000 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 2.9کیلوگرم

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 355658
مدل : LDC 1709 FR, Thermo-Jet Plus kit /td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 125 میلی متر
سرعت چرخش : 10000 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 2.9کیلوگرم

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 378259
مدل : LDC 1709 FR, PCD grinding disc kit/td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 125 میلی متر
سرعت چرخش : 10000 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 2.9کیلوگرم

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 355666
مدل : LDC 1709 FR, Screed-Jet Plus kit /td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 125 میلی متر
سرعت چرخش : 10000 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 2.9کیلوگرم

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 355720
مدل : LD 3206 C, Thermo-Jet Plus kit /td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 180 میلی متر
سرعت چرخش : 6500 RPM
توان: 2500 وات
وزن: 7.6کیلوگرم

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 355739
مدل : LD 3206 C, Screed-Jet Plus kit /td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 180 میلی متر
سرعت چرخش : 6500 RPM
توان: 2500 وات
وزن: 7.6 کیلوگرم

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 355704
مدل : LD 1709 FR, Turbo-Jet kit /td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 125 میلی متر
سرعت چرخش : 10000 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 2.9کیلوگرم

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 355682
مدل : LD 1709 FR, Thermo-Jet Plus kit /td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 125 میلی متر
سرعت چرخش: 10000 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 2.9کیلوگرم

More Information

بتن ساب

بتن ساب
کد سفارش: 355712
مدل : LD 1709 FR, PCD grinding disc kit /td>
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 125 میلی متر
سرعت چرخش : 10000 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 2.9کیلوگرم

More Information