سیم جوش نقره دگوسا مدل هارتلت

    • ابعاد : ۵ (عرض)در ۲ (ارتفاع)
    • طول :۵۱ سانتی متر
    • وزن : ۱۰۰۰گرم
    • رنگ :مسی

  • سیم جوش نقره دگوسا مدل هارتلت